Central_and_Southern_Europe_Map_1855

Franciszek Masłowski

Urodzony ok. 1530 r., zmarł w 1593, filolog klasyczny, tłumacz dzieł z języka greckiego. Dzięki protekcji Jana Przerębskiego studiował prawo i filozofię we Włoszech na uniwersytecie padewskim. W okresie studiów zaprzyjaźnił się m.in. z Janem Kochanowskim. Brał udział w życiu intelektualnym i kulturalnym polskiej kolonii w Padwie, o czym świadczy akt nadania mu w 1555 roku funkcji konsyliarza polskiej nacji. Za czołowe osiągnięcie Masłowskiego z okresu jego studiów w Padwie uznawany jest przekład z greckiego na łacinę traktatu o retoryce Demetriusza z Faleronu. Po powrocie do kraju, w 1570 roku był posłem ziemi sieradzkiej na sejmie warszawskim. Pełnił również funkcje sekretarza królewskiego. W 1573 roku wszedł w skład poselstwa Olbrachta do Paryża. Zaś w okresie drugiego bezkrólewia był stronnikiem cesarza Maksymiliana Habsburga, którego akt elekcji podpisał w 1575.